اجازت اذن تجویز دستور رخصت پروانه تصدیق جواز مجوز منشور فتوا اجازت اذن تجویز دستور
آتشگاه تنور دم منقل آل خاندان دوده دودمانآتشگاه تنور دم منقل
اراذل الواط اوباش غوغاطلبان ولگردان اراذل الواط اوباش غوغاطلبان ولگردان
اغیار بیگانگان غریبه‌ها ناآشنایان یاران اغیار بیگانگان غریبه‌ها ناآشنایان یاران
برعکس : آشنایان
اضطرار اکراه الزام جبر زور قسر اضطرار اکراه الزام جبر زور قسر
برعکس : اختیار
اضطراری الزامی جبری زورکی زوری قسری قهری اجباراً جبراً الزامی جبری زورکی زوری قسری
برعکس : اختیاریاضطراری
جامعه ازدحام تجمع گردهمایی دسته گروه محاق تفرقهجامعه
برعکس : تفرق
مدنی جمعی همگانی مدنی
برعکس : انفرادی
احتراز استنکاف امتناع امساک پرهیز تحاشی تحرز حذر خودداری دوری کناره‌گیری احتراز استنکاف امتناع امساک
فقاهت مجتهدی مرجعیت استنباط استادی جهد کوششفقاهت مجتهدی مرجعیت
تجاوز تخطی تعدی درازدستی دست‌اندازی ستم ظلم عدول تجاوز تخطی تعدی درازدستی دست‌اندازی ستم ظلم
آباء اسلاف نیاکان آباء اسلاف نیاکان
اجرت پاداش ثواب جایزه حق‌الزحمه دستمزد عطیه کارمزد مزد اجرت پاداش ثواب جایزه حق‌الزحمه دستمزد
ادا ارتکاب اعمال انجام ایفا به‌جریان‌انداختن به‌کاربستنادا ارتکاب اعمال انجام ایفا
اجر پاداش پایمزد حق‌العمل حق‌القدم دسترنج دستمزد کرایه مزد اجر پاداش پایمزد حق‌العمل حق‌القدم دسترنج
مرگ موت گاه موعد مهلت وقت هنگاممرگ موت
اجلاسیه انجمن جلسه کنفرانس گردهم‌آیی مجمع میتینگ نشست اجلاسیه انجمن جلسه کنفرانس گردهم‌آیی مجمع میتینگ
اختصار ایجاز تلخیص اختصار ایجاز تلخیص
برعکس : تفصیل
بالاجمال مختصر بالاجمال مختصر
اقمشه امتعه کالا اقسام انواع گونه‌هااقمشه امتعه کالا