اتومات خودکار اتومات خودکار
خودرو سواری ماشین موتور خودرو سواری ماشین موتور
افترا بهتان تهمت فریه افترا بهتان تهمت فریه
برچسب آداب‌دانی تشریفات دیسیپلینبرچسب
ابزار اثاثیه اسباب رخت سامان عقار کالا لوازم متاع ابزار اثاثیه اسباب رخت سامان عقار
اثاثیه اسباب رخت کالا لوازم متاع اثاثیه اسباب رخت کالا لوازم متاع
اثاث اثاثه اسباب بساط لوازم اثاث اثاثه اسباب بساط لوازم
تایید ثبوت ثابت محرز ثبوت
برعکس : نفیتایید
ایجابی ایجابی
برعکس : سلبی
ایز پی جای‌پا ردپا رد نشان نشانه تاثیر خاصیت فایده واکنش تالیف تصنیف نوشته
اثردار کارگر کاری موثر اثردار کارگر کاری موثر
برعکس : بی‌اثر
تاثیرپذیر کنش‌پذیر متاثر تاثیرپذیر کنش‌پذیر متاثر
برعکس : فاعل
بزه جرم خطا خطیئه ذنب سیئه گناه معصیت منکر ناشایست بزه جرم خطا خطیئه ذنب
بین حین خلال ضمن طی هنگام بین حین خلال ضمن طی هنگام
اتر ماده‌سیال اتر ماده‌سیال
بزهکار تبهکار خاطی خطاکار عاصی عصیانگر گناهکار مجرم مذنب مقصر بزهکار تبهکار خاطی خطاکار عاصی
استجابت برآوردن پذیرش پسند تصویب قبول مستجاب مقبول تخلیه دفع قضای‌حاجتاستجابت برآوردن پذیرش پسند تصویب
استجاره دربست کرایه ربح سود منفعتاستجاره دربست کرایه
اجاره‌دار کرایه‌نشین اجاره‌دار کرایه‌نشین
برعکس : موجر
اجازه اذن دستور رخصت اجازه اذن دستور رخصت