اهمیت بزرگی جبروت جلال سطوت شکوه صولت عظمت فره وقار اهمیت بزرگی جبروت جلال سطوت
سپید سپیدرنگ سفید سیاه سپید سپیدرنگ سفید سیاه
برعکس : اسود
بیماری‌شایع شیوع عالمگیر مسری همه‌جاگیر بیماری‌شایع شیوع عالمگیر مسری همه‌جاگیر
آموزگار اتالیق لله مودب مربی معلم اتابیک پدربزرگ وزیراعظم آموزگار اتالیق لله مودب مربی
بیت حجره خانه سرا منزل بیت حجره خانه سرا منزل
کابین کلبه کابین کلبه
پیروان وابستگان تابعین وابستگان
برعکس : بیگانگانپیروان
ائتلاف اتصال اتفاق پیوستگی پیوند توافق وحدت همبستگی هم‌دستی همدلی همراهی یکدلی یگانگی ائتلاف
برعکس : اختلاف
انجمن سندیکا انجمن سندیکا
اثیر سیاله ماده‌سیال اثیر سیاله ماده‌سیال
اسکان اقامت بیتوته توقف جایدهی جایگیری اسکان اقامت بیتوته توقف جایدهی جایگیری
بسط سعه فراخی گسترش گشادگی وسع ثروت سعه فراخی گسترش گشادگی وسع
برعکس : انقباضبسط
التصاق الحاق پیوستگی پیوستن پیوند چسبیدگی رسیدن التصاق الحاق پیوستگی پیوستن پیوند چسبیدگی رسیدن
برعکس : انفصال
ائتلاف اتحاد وحدت هم‌آوازی هم‌دستی همدلی همزبانی هم‌سخنی یکدلی پیشامد تصادف تصادم حادثه رخداد رویداد
تصادفاً تصادفی غیرمترقب غیرمنتظر ناگهانی حادثیتصادفاً تصادفی غیرمترقب غیرمنتظر ناگهانی
پارسایی پرهیز پرهیزکاری تقوا خویشتنداری عفت کف‌نفس ورع پارسایی پرهیز پرهیزکاری تقوا خویشتنداری عفت کف‌نفس
اتکال اعتماد پشتگرمی تکیه تکیه‌گاه توکل متکی اتکال اعتماد پشتگرمی تکیه تکیه‌گاه توکل متکی
افنا تابودی تباهی تبذیر تلف ولخرجی هدر افنا تابودی تباهی تبذیر تلف ولخرجی هدر
تتمیم تکمیل اختتام پایان تکمیل
برعکس : آغازتتمیم
آزادراه جاده شاهراه آزادراه جاده شاهراه