ابل رباب سحاب غمامه میغ اسفنجابل رباب سحاب غمامه میغ
افشا برملا بروز فاش اشعار اظهار اعتراف اعلام اقرار بیان تقریر عرض آشکار ساختن افشا
برعکس : کتمان
اصرار پافشاری تاکید مداومت پیله لجاجت استوارسازی ایستادگی پایداری اصرار پافشاری تاکید مداومت
برعکس : نقض
پیس جذام خوره قرص‌ماه قمر ماهپیس جذام خوره
بریشم پرند پرنیان پیله حریر تاره زه ساز بریشم‌نواز دستان‌ساز نوازنده درخت‌ابریشم شب‌خسببریشم پرند پرنیان
آفتابه لولهنگ کوزه مشربهآفتابه لولهنگ
آلت اثاث ادات ادوات اسباب افزار دستگاه سامان ماشین مایه وسایل وسیله آلت اثاث ادات
دید دیدن رویت نظر ادراک فهمدید دیدن رویت نظر
اقاله الغا باطل باطل‌سازی بطلان رد فسخ لغو نسخ نقض دروغ‌گفتن هزل‌گوییاقاله الغا باطل باطل‌سازی
دورنگ دومایه سفیدوسیاه روزگار زمانه خلنگ دورنگ دومایه سفیدوسیاه
احمق بی‌شعور بی‌عرضه بی‌عقل پخمه خل رعنا ساده سفیه کالیوه کانا کم‌عقل کم‌هوش کودن گاوریش
احمقانه حماقت‌آمیز سفیهانه کودن‌وار احمقانه حماقت‌آمیز سفیهانه کودن‌وار
برعکس : عاقلانه
احمقی بلاهت حماقت سفاهت کم‌عقلی احمقی بلاهت حماقت سفاهت کم‌عقلی
برعکس : عاقلی
اهریمن دیو شیطان اهریمن دیو شیطان
پسر پور پسر پور
برعکس : اب
باب‌ها بخش‌ها فصل‌ها درها مدخل‌هاباب‌ها بخش‌ها فصل‌ها
پرسنل جزو جمعی عضو کادر پرسنل جزو جمعی عضو کادر
اب بابا پدر اب بابا پدر
برعکس : والده
آمیختگی پیچش پیچیدگی تاریکی تعقید تیرگی شبهه وضوح آمیختگی پیچش پیچیدگی تاریکی تعقید تیرگی
برعکس : آشکاری
پوشیده پیچیده تیره مبهم مرموز مشکل صریح واضح پوشیده پیچیده تیره مبهم مرموز مشکل
برعکس : روشن