تاراج تالان چپاول غارت غنیمت نهب تاراج تالان چپاول غارت غنیمت نهب
تاراجگر چپاولگر چپوچی غارتگر تاراجگر چپاولگر چپوچی غارتگر
بیداری شب‌زنده‌داری
برعکس : نومبیداری
جیب گریبان یخه جیب گریبان یخه
اطلاع اطمینان اعتقاد ایقان باور بصیرت بی‌شبهه بی‌گمان حتمی قطع مسلماطلاع اطمینان اعتقاد ایقان باور
البته بالقطع بدرستی براستی بی‌تردید بی‌شبهه بی‌گمان قطعاً محققاً مسلماً مطمئناً البته بالقطع بدرستی براستی
حتمی قطعی محقق مسلم اعتقادی باوریحتمی قطعی محقق مسلم
تنها فرد مفرد منفرد واحد وحید یگانه بی‌مانند بی‌نظیر بی‌همال بی‌همتا یک‌دانه یک‌عدد تنها فرد
حنیف خداپرست حنیف خداپرست
برعکس : بت‌پرست
سه‌یک سه‌یک
روی‌هم‌رفته کلاً مجموعاً یک‌کاسه روی‌هم‌رفته کلاً مجموعاً یک‌کاسه
یک‌جهته یکراهه یکسویه یک‌جهته یکراهه یکسویه
برعکس : چندجانبه
هم‌آهنگ همرس یک‌سو هم‌آهنگ همرس یک‌سو
بی‌ریا صمیمی متفق متفق‌القول مخلص بی‌ریا صمیمی متفق متفق‌القول مخلص