برعکس : لین
خشکی خشکی
برعکس : لینت
یابس یابس
برعکس : ملین
بی‌پدر پدرمرده بی‌مانند بی‌نظیربی‌پدر پدرمرده
پرورشگاه دارالایتام پرورشگاه دارالایتام
احتمالاً شاید احتمالاً شاید
برعکس : محققاً
بارد یخ‌بندان بی‌لطف بی‌مزه خنک لوسبارد یخ‌بندان
برودت سرما یخ‌زدگی برودت سرما یخ‌زدگی
انجماد تجمد یخ‌بندان انجماد تجمد یخ‌بندان
بسته منجمد یخ‌بسته بسته منجمد یخ‌بسته
جیب گریبان یقه جیب گریبان یقه
دست سلطه قدرت نفوذ ارتباط رابطه دست
اضافی زاپاس یدک اضافی زاپاس یدک
چفت قفل اسباب اسلحه سازوبرگ فراویزچفت قفل
استنطاق بازپرسی سیاست استنطاق بازپرسی سیاست
آفریدگار الله ایزد پروردگار جان‌آفرین خدا آفریدگار الله ایزد پروردگار جان‌آفرین خدا
برعکس : شیطان
الهی ایزدی ربانی الهی ایزدی ربانی
برعکس : شیطانی
پیش‌قراول دیده‌بان دیده‌ور قراول پیش‌قراول دیده‌بان دیده‌ور قراول
چپ میسره یاسر استطاعت تمول توانگری شوم چپ میسره یاسر
برعکس : یمین
آسانی سهولت یسیر سهولت یسیر
برعکس : عسرآسانی