اعانت امداد حمایت خلط دستگیری رفاقت عون غوث کمک مدد مساعدت مظاهرت معاضدت معاونت هم‌دستی
استعانت استمداد کمک‌خواهی کمک‌طلبی مددخواهی استعانت استمداد کمک‌خواهی کمک‌طلبی مددخواهی
پشتیبان حامی ظهیر مددکار معاضد ناصر پشتیبان حامی ظهیر مددکار معاضد ناصر
بی‌مرادی حرمان دلسردی دلشکستگی سرخوردگی ناامیدی ناکامی نامرادی بی‌مرادی حرمان دلسردی دلشکستگی
برعکس : امید
قانون سزا سیاست قصاص کیفرقانون
نومیدانه نومیدانه
برعکس : امیدوارانه
چپ یسار قمار میسر قمارباز مقمر یسیر چپ یسار
سمن یاسمین سمن یاسمین
سرکش طاغی گردنکش نافرمان مطیع سرکش طاغی گردنکش نافرمان مطیع
برعکس : رام
سرکش شورشی طغیانگر عصیانگر گردنکش متجاسر متمرد مطیع سرکش شورشی طغیانگر عصیانگر گردنکش متجاسر
برعکس : رام
تجاسر تمرد سرکشی طغیان عصیان گردنکشی فرمانبری تجاسر تمرد سرکشی طغیان عصیان گردنکشی
برعکس : اطاعت
پیدا کردن جستن کشف درک کردن جستن کشف
برعکس : گم کردنپیدا کردن
گردن زور قدرت قوهگردن
پشتیبان حامی دستگیر دستیار ظهیر کمک مددکار معاون معاضد معین ناصر نجده نصیر یار سرگردپشتیبان
تایید عون کمک مدد معاضدت نصرت همرایی یاری تایید عون کمک مدد معاضدت نصرت همرایی
اراجیف بی‌معنی بیهوده پوچ ترهات جفنگ چرت چرند حرف‌مفت ژاژ ژاژ عبث لاطائل لغو لیچار
بیهوده‌گو ژاژاخا هرزه‌خا یاوه‌سرا بیهوده‌گو ژاژاخا هرزه‌خا یاوه‌سرا
بیهوده‌گو ژاژخا لیچارباف مهمل‌باف یاوه‌درا بیهوده‌گو ژاژخا لیچارباف مهمل‌باف یاوه‌درا
پراکنده‌گو فضول وراج هرزه‌درا پراکنده‌گو فضول وراج هرزه‌درا
یائسه بی‌حیض عقیم مایوس ناامید نومید یائسه بی‌حیض