آوخ افسوس ای‌دریغ دریغ دریغا وااسفا واویلا آوخ افسوس ای‌دریغ دریغ دریغا وااسفا واویلا
حالت نهاد وضع ریخت شکل شکل صورت ظاهر قیافه نشان حالت نهاد وضع
کابینه کابینه
الا ای ایا هان های اگر خواه الا ای ایا هان های
خشک قابض یبوست‌آور خشک قابض یبوست‌آور
اسب‌بارکش استر یابو نفهماسب‌بارکش استر یابو
سلول آخته آموخته پرورده سلول
ذکر یادآوری یادکرد حافظه آموزش تعلیم خاطره اندیشه خاطر فکر یادبود یادآوری یادکرد
برعکس : فراموشیذکر
خاطرنشان متذکر خاطرنشان متذکر
تذکار تذکر خاطرنشان یاد یادکرد تذکار تذکر خاطرنشان یاد یادکرد
خاطره یادگار یادمان یادواره خاطره یادگار یادمان یادواره
مذکور مزبور نامبرده مذکور مزبور نامبرده
تذکر تذکیر یاد یادآوری تذکر تذکیر یاد یادآوری
یادبود یادمان خاطره یادوارهیادبود یادمان
آموزش تعلم آموزشی تعلیم آموزش تعلم
جانانه جانان دلبر دلداده دلدار محبوبه محبوب معشوق نگار ول حبیب خلیل دوست رفیق صدیق
استطاعت تاب تحمل توان طاقت فرصت قدرت قوه مجال مقاومت نیرو استطاعت تاب تحمل توان
سوبسید دوست‌وار دشمنانهسوبسید
برعکس : خصمانه
حضرت طرف فلانی مکیم یاردانقلیحضرت طرف فلانی مکیم
سینه‌ریز طوق گردن‌بند دست‌برنجن باج خراج تاب تحمل مقاومت یاراسینه‌ریز طوق گردن‌بند