آشکار آشکارا بدیهی پدید پدیدار پیدا جلی ظاهر مبرهن محسوس مرئی مشهود معلوم نمایان نمودار
آشکارایی وضوح آشکارایی وضوح
پیکر ریخت شکل قیافه هیئت عرضپیکر ریخت شکل قیافه هیئت
الم‌شنگه جنجال خروش داد غریو غلغله غوغا فریاد ولوله هلهله همهمه هنگامه الم‌شنگه جنجال خروش
آسا سطوت صلابت صولت مهابت وقار هیمنه بیم ترس خوف رعب هراس شکوه عظمت کبریا
آرزم جنگ رزم ستیز نبرد هیاهوی‌نبردآرزم جنگ رزم ستیز نبرد
اضطراب تلاطم شور غضب اضطراب تلاطم شور غضب
برعکس : آرامش
شورانگیز مهیج هیجان‌آور شورانگیز مهیج هیجان‌آور
شورانگیز مهیج هیجان‌انگیز هیجانزا شورانگیز مهیج هیجان‌انگیز هیجانزا
ابداً اصلاً بهیچوجه بیهوده پوچ تهی خالی صفر نابود ابداً اصلاً بهیچوجه بیهوده پوچ تهی
بیکاره بی‌هنر تنبل کاهل بیکاره بی‌هنر تنبل کاهل
برعکس : همه‌کاره
ابداً اصلا هرگز همیشه ابداً اصلا هرگز همیشه
برعکس : همواره
ابداً اصلا هرگز همیشه ابداً اصلا هرگز همیشه
برعکس : همواره
آموزگار آموزنده استاد معلم داور پیشوا موبد موبدموبدان آموزگار آموزنده استاد معلم
امرد پشت‌پایی کونی مخنث مفعول ملو نرم‌شانه امرد پشت‌پایی کونی مخنث مفعول ملو نرم‌شانه
چوب‌خشک حطب هیمه چوب‌خشک حطب هیمه
اندام بالا بدنه پیکر تن تنه جثه ریخت شکل قامت قد بتخانه بت معبد اندام
سطوت وقار هیبت سطوت وقار هیبت
چوب‌خشک حطب هیزم چوب‌خشک حطب هیزم
عظیم‌الجثه غول غول‌آسا غول‌پیکر عظیم‌الجثه غول غول‌آسا غول‌پیکر