شهوت‌آلود شهوت‌آلوده شهوت‌آمیز شهوتناک هوسناک شهوت‌آلود شهوت‌آلوده شهوت‌آمیز شهوتناک هوسناک
بوالهوس حشری شهوت‌پرست عیاش هوس‌پیشه هوسران هوی‌پرست بوالهوس حشری شهوت‌پرست عیاش هوس‌پیشه هوسران هوی‌پرست
بوالهوس حشری شهوتران عیاش هوسباز بوالهوس حشری شهوتران عیاش هوسباز
بوالهوسی شهوت‌پرستی شهوترانی عیاشی هوسبازی هوی‌پرستی بوالهوسی شهوت‌پرستی شهوترانی عیاشی هوسبازی هوی‌پرستی
خرد عقل درایت فراست فهم کیاست ادراک شعور جان روح بیداری زیرکی استعداد مرگ موت
باهوش باهوش بخرد تیزفهم تیزهوش خردمند زیرک عاقل فرزانه نابغه باهوش باهوش بخرد تیزفهم
برعکس : بی‌هوش
داهیانه زیرکانه عاقلانه مدبرانه نابخردانه داهیانه زیرکانه عاقلانه مدبرانه نابخردانه
برعکس : جاهلانه
ادراک بخردی خردمندی دها ذکاوت زیرکی فراست فقاهت نابخردی ادراک بخردی خردمندی دها ذکاوت
برعکس : بی‌خردی
آگاه بافراست باهوش باهوش باهوش بخرد بیدار بیداردل تندذهن تیزطبع تیزهوش خردمند دوراندیش زیرک عاقل
داهیانه زیرکانه عاقلانه مدبرانه جاهلانه داهیانه زیرکانه عاقلانه مدبرانه جاهلانه
برعکس : بی‌خردانه
آگاهی بصیرت بیدارمغزی بیداری تیزفهمی ذکاوت زیرکی زیرکی صحو فطانت آگاهی بصیرت بیدارمغزی بیداری
برعکس : غفلت
اعراض بیم پروا ترس خوف دهشت رعب وحشت هراس شتاب شتابزدگی عجلهاعراض بیم پروا ترس
دهشتناک دهشت‌انگیز دهشت‌زا دهشت‌افزا مدهش موحش مهیب وحشتناک وحشتزا هایل هراس‌انگیز هول‌آور هولناک دهشتناک دهشت‌انگیز
بیمناک ترس‌آور ترسناک ترسناک خوف‌انگیز خوفناک دهشتناک رعب‌آور رعب‌انگیز سهمناک فجیع مخوف مخوف موحش مهیب
خواری ذلت سختی مشقت رسوایی فضیحت ننگ خواری ذلت
وسنی هم‌شو وسنی هم‌شو
آرزو خواهش شهوت میل هوس عشقآرزو خواهش شهوت میل هوس
شهوت‌پرست شهوتران عیاش هوسباز هوسران شهوت‌پرست شهوتران عیاش هوسباز هوسران
ماهیت وجود هستی تشخص ماهیت
زردک گزر زردک گزر