ازدحام الم‌شنگه بلوا پیکار جنجال سروصدا شورش غوغا فتنه گیرودار معرکه ولوله همهمه هیاهو ازدحام
بسیار درشت زیاد سرسام‌آور بسیار درشت زیاد سرسام‌آور
برعکس : اندک
آتمسفر اقلیم جو شهوت هوس هوی میل ولع دم آسمان فضا آتمسفر اقلیم جو
بوالهوس شهوت‌پرست عیاش هوسباز هوسران بوالهوس شهوت‌پرست عیاش هوسباز هوسران
بوالهوسی چلچلی شهوت‌پرستی شهوتی هوسرانی بوالهوسی چلچلی شهوت‌پرستی شهوتی هوسرانی
بالن جت چرخبال طیاره هلکوپتر هوانورد بالن جت چرخبال طیاره هلکوپتر هوانورد
آرزومند پابند سینه‌چاک محب مشتاق پیرو تابع حامی طرفدار مرید هوادارآرزومند پابند سینه‌چاک محب مشتاق
پیروی تبعیت جانبداری حمایت طرفداری آرزومندی اشتیاقپیروی تبعیت جانبداری حمایت طرفداری
پیک‌نیک تفرج تفریح گردش گشت پیک‌نیک تفرج تفریح گردش گشت
پارتی پیرو جانبدار حامی طرفدار محب پارتی پیرو جانبدار حامی طرفدار محب
برعکس : مخالف
آرزومندی جانبداری حمایت طرفداری طرف‌گیری علاقه‌مندی آرزومندی جانبداری حمایت طرفداری طرف‌گیری علاقه‌مندی
برعکس : مخالفت
حرارت‌سنج دماسنج میزان‌الحراره حرارت‌سنج دماسنج میزان‌الحراره
خفت خواری ذلت سبکی خفت خواری ذلت سبکی
آسمانی سماوی فلکی هوازی دل‌کنده عاشق بیهوده چرند لغو آسمانی سماوی فلکی
برعکس : زمینی
جنجالی حراف شلوغ قالتاق ناتو جنجالی حراف شلوغ قالتاق ناتو
تخت‌روان عماره کجاوه محمل تخت‌روان عماره کجاوه محمل
حق درستی راستی کجاوه محمل هودج بهره سود بیهودهحق درستی راستی
برعکس : ناحقبیهودهحق
آفتاب خور خورشید ستاره شمس ماه آفتاب خور خورشید ستاره شمس ماه
برعکس : قمر
شهوت میل هوی اشتیاق تمایل خواهش رغبت سودا شوق مطمع میلشهوت میل هوی
شهوت‌انگیز شهوتبار شهوتناک هوس‌آلود هوس‌آمیز هوسبار هوسناک شهوت‌انگیز شهوتبار شهوتناک هوس‌آلود هوس‌آمیز هوسبار هوسناک