پیوسته تسطیح صاف طراز مستوی مستوی مسطح نرم پیوسته تسطیح صاف طراز مستوی مستوی
برعکس : ناصاف
پیوسته دایم دایماً دمبدم علی‌الاتصال لاینقطع مدام همیشگی پیوسته دایم دایماً دمبدم علی‌الاتصال لاینقطع
برعکس : هرگز
مساوی هم‌ترازو همسنگ هم‌میزان مساوی هم‌ترازو همسنگ هم‌میزان
متحدالشکل مشابه یکسان یکنواخت متحدالشکل مشابه یکسان یکنواخت
تمام جمع جمعاً جملگی جمله جمهور جمیع عام عامه عموم عموماً کل کلاً مجموع هر
رفراندم نظرخواهی رفراندم نظرخواهی
الم‌شنگه جنجال سروصدا غلغله غوغا ولوله هنگامه هیاهو الم‌شنگه جنجال سروصدا غلغله غوغا ولوله هنگامه
تعاضد تعاون همراهی تعاضد تعاون همراهی
بدره صره کیسه بدره صره کیسه
دایمی علی‌الدوام مداوم استمرار تداومدایمی علی‌الدوام مداوم
پیوسته دایم دایماً دایماً علی‌الدوام علی‌الاتصال لاینقطع مدام مستمرا هماره هرگز پیوسته دایم دایماً
برعکس : ابداً
رفتار روال روش سیره ضابطه قاعده قانون معیار سبک سیاق شیوه جاده راه طریقرفتار روال
ملحد غلام نوکر هندی
برعکس : ترکملحد
صناعت صنعت فن صناعت صنعت فن
باهنر هنرمند هنرور باهنر هنرمند هنرور
آرتیست بازیگر ستاره مقلد هنرمند آرتیست بازیگر ستاره مقلد هنرمند
آرتیست بازیگر ستاره هنرپیشه هنرور آرتیست بازیگر ستاره هنرپیشه هنرور
هنرپرداز هنرمند هنرپرداز هنرمند
برعکس : بی‌هنر
سپاه فوک لشکر رزانت سنگینی وقار توان زور قدرت نیرو سپاه فوک لشکر
اثنا خلال دم دوره زمان ساعت فصل مدت موسم موعد موقع میقات نوبت وقت اثنا