جمیع عامه عام عموم قاطبه همگی همه جمیع عامه عام عموم قاطبه همگی همه
جهانگیر عالمگیر عام عمومی عمیم کلی کلی همگی جهانگیر عالمگیر عام عمومی عمیم کلی کلی
متقارب همرس متقارب همرس
برعکس : ناهمگرا
تقارب هم‌سویی تقارب هم‌سویی
برعکس : ناهمگرایی
هم‌سخن هم‌صحبت هم‌کلام هم‌سخن هم‌صحبت هم‌کلام
رفقا همقطاران همکاران رفقا همقطاران همکاران
هماهنگ هم‌لون یکسان هماهنگ هم‌لون یکسان
تجانس تجانس
تمام همگنان همه تمام همگنان همه
همرنگ همگون همرنگ همگون
مجاور هم‌جوار همسایه مجاور هم‌جوار همسایه
هم‌عقیده هم‌فکر هم‌مرام هم‌مشرب هم‌مشرب هم‌عقیده هم‌فکر هم‌مرام هم‌مشرب هم‌مشرب
هم‌عقیده هم‌فکر هم‌مرام هم‌مسلک هم‌مکتب هم‌عقیده هم‌فکر هم‌مرام هم‌مسلک هم‌مکتب
متحد متفق متحد متفق
آداش هم‌اسم آداش هم‌اسم
جلیس مصاحب معاشر همنشین جلیس مصاحب معاشر همنشین
جلیس دوست رفیق صحابه قرین محشور مصاحب مصاحب معاشر مقترن ملازم مونس ندیم همدم هم‌صحبت
حشر خلط صحبت مجالست مصاحبت معاشرت همدمی حشر خلط صحبت مجالست مصاحبت معاشرت همدمی
انیس رفیق معاشر همدم یار انیس رفیق معاشر همدم یار
رفاقت معاشرت همدمی یاری رفاقت معاشرت همدمی یاری