اخم‌رو اخمو ترشرو اخم‌رو اخمو ترشرو
برعکس : گشاده‌رو
عشوه کرشمه ناز عشوه کرشمه ناز
بداخلاق بداخم بدخو ترشرو عبوس بداخلاق بداخم بدخو ترشرو عبوس
برادری مواخات برادری مواخات
برادر داداش کاکا برادر داداش کاکا
آخری آخرین بازپسین پسین تازه اول آخری آخرین بازپسین پسین تازه اول
برعکس : آغازین
اطوار تقلید دهن‌کجی شکلک تظاهر حرکت‌لغو اشاره رمز ادلال عشوه قر ناز اجرا انجام
آلت ابزار دست‌افزار لوازم حرفآلت ابزار دست‌افزار لوازم
دائره دایره سازمان موسسه تمشیت تنسیق رتق‌وفتقدائره دایره سازمان موسسه
حقوق‌بگیر کارمند مستخدم سازمانیحقوق‌بگیر کارمند مستخدم
امتداد بقیه دنباله استمرار بقا دوامامتداد بقیه دنباله
تادیب تنبیه ادبیات فرهنگ پاس رعایت متانت نزاکت آیین رسم روش نهادتادیب تنبیه
بدبختی سیه‌روزی شوربختی فلاکت مفلوکی نکبت نگون‌بختی واپسی بداقبال بی‌اقبال سیه‌روز مدبر نگون‌بختبدبختی سیه‌روزی
ادب داستان رمان شعر فرهنگ ادب داستان رمان شعر فرهنگ
دخول ورود داخل کردن ورود
برعکس : اخراجدخول
بول پیشاب جیش شاش گمیز راتب راتبه شهریه مستمری مشاهره مواجب وظیفهبول پیشاب جیش
ادرارزا پیشاب‌زا مدر ادرارزا پیشاب‌زا مدر
درایت درک دریافت شعور فهم فهمیدن وقوف هوش هوشمندی درایت درک دریافت شعور فهم فهمیدن
باشعور خردمند ذکی عاقل فهمیده فهیم لبیب باشعور خردمند ذکی عاقل فهمیده فهیم لبیب
برعکس : بی‌ادراک
تقاضا توقع خواست داعیه دعوی مدعا مطالبه تقاضا توقع خواست داعیه دعوی مدعا مطالبه