زنده‌سازی تهجد شب‌زنده‌داری مساهرتزنده‌سازی
باج‌ستان باجگیر رشوه‌ستان رشوه‌گیر باج‌ستان باجگیر رشوه‌ستان رشوه‌گیر
باج‌ستانی باجگیری تلکه رشوه‌ستانی باج‌ستانی باجگیری تلکه رشوه‌ستانی
اعلام خبر رویدادها مخابره وقایع احادیث داستان‌ها روایاتاعلام خبر رویدادها مخابره وقایع
آشنا آمخته مالوف مانوس معتاد خواهر شبیه قرین مانند مثل هماهنگآشنا آمخته مالوف مانوس معتاد
آخر انتها پایان تمام ختم فرجام نهایت ابتدا آخر انتها پایان تمام ختم فرجام
برعکس : آغاز
ستاره سها کوکب نجم اقبال بخت شانس طالعستاره سها کوکب نجم
آفرینش ابتکار ابداع نوآوری دروغ‌پردازی شایعه‌سازیآفرینش ابتکار ابداع نوآوری
اخترشناس رصاد رصدبند رصدنشین منجم اخترشناس رصاد رصدبند رصدنشین منجم
احکامی اخترشمار اختری رصدبند رصدنشین ستاره‌شناس منجم نجومی احکامی اخترشمار اختری رصدبند رصدنشین ستاره‌شناس منجم
تنجیم رصدبندی رصدنشینی ستاره‌شناسی نجوم تنجیم رصدبندی رصدنشینی ستاره‌شناسی نجوم
اجمال ایجاز تلخیص خلاصه کوتاهی اکتفا ایجاز تلخیص خلاصه کوتاهی
برعکس : تفصیلاجمال
مخفف اجمالیمخفف
خاص مختص مختصه ویژه تعلقخاص مختص مختصه ویژه
خصوصی مخصوص خصوصی مخصوص
برعکس : عام
اخفا استتار پنهانی غیبت ناپیدایی نهان‌سازی اخفا استتار پنهانی غیبت ناپیدایی نهان‌سازی
پریدن تشنج تیک جستن جنبش جهش پریدن تشنج تیک جستن جنبش جهش
حیف‌ومیل دزدی دزدیدن دزدی کردن ربایش ربودن سرقت حیف‌ومیل دزدی دزدیدن دزدی کردن ربایش ربودن سرقت
دزد رباینده مختلس دزد رباینده مختلس
آمیزش معاشرت آغشتن امتزاج ترکیب صحبت گپ گفتگو آمیزش معاشرت