بیگانه خارجی غریب غریبه خودیبیگانه خارجی
برعکس : آشنا
اجنبی‌پرور بیگانه‌پرست بیگانه‌پرور مزدور وطن‌فروش اجنبی‌پرور بیگانه‌پرست بیگانه‌پرور مزدور وطن‌فروش
پوک توخالی کاواک مجوف میان‌تهی بی‌معنی بیهوده پوچ عله‌دار پوک توخالی کاواک مجوف میان‌تهی
جیره‌خوار خودفروخته مزدبگیر مزدور اسیر گرفتارجیره‌خوار خودفروخته مزدبگیر مزدور
تبحر تسلط مهارت وقوف محاصرهتبحر تسلط مهارت وقوف
ارجاع انتقال محول واگذار چاره‌سازی حیلهارجاع انتقال محول واگذار
ابا اجتناب امساک پرهیز تحاشی تحرز تحفظ حذر حزم خویشتنداری دوری کناره‌جویی گریز ابا اجتناب
حراست محافظت مراقبت نگهداری حراست محافظت مراقبت نگهداری
آتش‌گرفتن اشتعال سوختن سوختن سوزانیدن آتش‌گرفتن اشتعال سوختن سوختن سوزانیدن
آبرو اعتبار اعزاز اکرام بزرگداشت پاس تجلیل تعظیم تکریم توقیر حرمت رعایت عز عزت
برعکس : احتقار
شمارش محاسبه لحاظشمارش محاسبه
بزرگی جلال حشمت شکوه شوکت فره مجد بزرگی جلال حشمت شکوه شوکت فره مجد
جان‌کندن نزع حضور شهرنشینی جان‌کندن نزع
خفگی خفگی
پرهیز رژیم پرهیز رژیم
حدس ظن گمان تردید شکحدس ظن گمان
احیانا احیانا
حاجت نیاز بی‌نوایی حاجتمندی فقر نیازمندی وسن اقتضا ضرورت لزوم نیاز وجوب حاجت نیاز
پروا حذر حزم دوراندیشی عاقبت‌اندیشی مال‌اندیشی مبالات ملاحظه پروا حذر حزم دوراندیشی عاقبت‌اندیشی مال‌اندیشی
برعکس : بی‌پروایی
بااحتیاط باحزم دوراندیش بااحتیاط باحزم دوراندیش
برعکس : بی‌پروا