ابو باب بابا پدر ام ابو ابو ابو باب بابا پدر ام
برعکس : ابن
امتناع انکار حاشا احتراز خودداری سرپیچی سرکشی امتناع نافرمانی تکبر نخوتامتناع انکار حاشا
پرستو چلچله پرستو چلچلهپرستو
جایز شمردن جواز حلال کردن روایی جایز شمردن جواز جایز شمردن حلال کردن روایی
برعکس : تحریم
اراجیف اکاذیب بیهوده‌ها ترهات مزخرفات موهومات اراجیف اراجیف اکاذیب بیهوده‌ها ترهات مزخرفات موهومات
آغاز اوان اوایل اول بدو شروع عنفوان آغاز مطلع آغاز اوان اوایل اول بدو
برعکس : انتها
آغازین اولی بدوی مقدماتی آغازین اولی بدوی مقدماتی
برعکس : انتهایی
بی‌ارزشی بی‌قدری پستی پیش‌پاافتادگی بی‌ارزشی بی‌قدری پستی پیش‌پاافتادگی
بلاعقب بلاعقبه بی‌اولاد مقطوع‌النسل ناتمام ناقص دم‌بریده بلاعقب بلاعقبه بی‌اولاد مقطوع‌النسل
ابداع اختراع بدعت نوآوری ذوق قریحه پگاه‌خیزی سحرخیزی ابداع اختراع بدعت نوآوری
ابداعی بدیع تازه نو ابداعی بدیع تازه نو
گرفتاری مصیبت دچار گرفتار آزمایش آزمون امتحان گرفتاری مصیبت
خوشحالی خوشی سرور شادمانی شادی فرح مسرت خوشحالی خوشی سرور شادمانی شادی فرح مسرت
بیع خرید سودا شراء فروش معامله بیع خرید سودا شراء فروش معامله
ازلی دایم قدیم ازلی دایم قدیم
برعکس : ازل
ابتکار اختراع انشا ایجاد خلق خلقت نوآوری ابتکار اختراع انشا ایجاد خلق خلقت نوآوری
برعکس : اقتباس
ابتکاری اختراعی ابتکاری اختراعی
ابرار اخیار اوتاد اولیاء‌الله صلحا ابرار اخیار اوتاد اولیاء‌الله صلحا
ازلی باقی پایا پاینده جاودانه جاویدان دایمی سرمد فناناپذیر همیشگی ازلی باقی پایا پاینده جاودانه
بقا جاودانگی خلود دوام دیرندگی سرمدیت بقا جاودانگی خلود دوام دیرندگی سرمدیت
برعکس : ازلیت