ابتدا
آغاز اوان اوایل اول بدو شروع عنفوان آغاز آغاز مطلع نخست ≠ انتها آغاز اوان اوایل اول بدو

ابتدادر اصطلاح عروض، رکن اول یا کلمهٔ اولِ مصراعِ دومِ بیت است، مانند «از» در این بیت منسوب به ناصر خسرو

.

جستارهای وابسته

  • صدر (ادبیات)
  • عروض
  • عجز
  • حشو

پانویس

منابع

  • شریفی، محمد (۱۳۸۷). محمدرضا جعفری، ویراستار. فرهنگ ادبیات فارسی. تهران: فرهنگ نشر نو و انتشارات معین. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۴۳-۴۱-۸.
متضاد : انتها