اباحت
جایز شمردن جواز حلال کردن روایی مباح دانستن ≠ تحریم جایز شمردن جواز جایز شمردن جایز شمردن حلال کردن روایی مباح دانستن ≠ تحریم
متضاد : تحریم