ابا
امتناع انکار حاشا احتراز خودداری سرپیچی سرکشی امتناع امتناع نافرمانی تکبر نخوتامتناع انکار حاشا