اب
ابو باب بابا پدر والد ≠ ابن ام ابو ابو ابو ابو باب بابا پدر والد ≠ ابن ام
متضاد : ابن