ابدی
ازلی باقی پایا پاینده جاودانه جاویدان دایمی ازلی سرمد فناناپذیر همیشگی ازلی باقی پایا پاینده جاودانه