یک‌جهت
هم‌آهنگ همرس یک‌سو هم‌آهنگ همرس یک‌سو هم‌آهنگ