یک‌جانبه
یک‌جهته یکراهه یکسویه یک‌طرفه ≠ چندجانبه یک‌جهته یکراهه یکسویه یک‌جهته یک‌طرفه ≠ چندجانبه
متضاد : چندجانبه