یکتاپرست
حنیف خداپرست موحد ≠ بت‌پرست حنیف خداپرست موحد ≠ بت‌پرست حنیف
متضاد : بت‌پرست