یکتا
تنها فرد مفرد منفرد واحد وحید یگانه تنها بی‌مانند بی‌نظیر بی‌همال بی‌همتا یک‌دانه یک‌عددتنها فرد