یقینی
حتمی قطعی محقق مسلم اعتقادی باوریحتمی قطعی حتمی محقق مسلم