یقیناً
البته بالقطع بدرستی براستی بی‌تردید بی‌شبهه بی‌گمان البته قطعاً محققاً مسلماً مطمئناً البته بالقطع بدرستی براستی