یقظه
بیداری شب‌زنده‌داری شبگیری ≠ نومبیداری بیداری
متضاد : نومبیداری