یاوه‌درا
بیهوده‌گو ژاژاخا هرزه‌خا یاوه‌سرا بیهوده‌گو ژاژاخا هرزه‌خا بیهوده‌گو یاوه‌سرا