یاوه
اراجیف بی‌معنی بیهوده پوچ ترهات جفنگ چرت اراجیف چرند حرف‌مفت ژاژ ژاژ عبث لاطائل لغو لیچار

یاوه در شاهنامه، نام دلاوری سمکنانی است، که در نبرد بزرگ، فرمانده پشت سپاه گیو بود.

فردوسی در ابیاتی از شاهنامه، از یاوه یاد کرده، که بیت زیر از آن جمله است:

پانویس

جستارهای وابسته

  • شاهنامه

منابع

  • شاهنامهٔ فردوسی
  • پارسی نگاشتهٔ شاهنامه، نگارش: فرانک دوانلو، انتشارات آهنگ قلم، چاپ سوم، ۱۳۸۷ (با اندکی تغییر)