یاور
پشتیبان حامی دستگیر دستیار ظهیر کمک مددکار پشتیبان معاون معاضد معین ناصر نجده نصیر یار سرگردپشتیبان

یاور ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • یاور (تله‌فیلم)
  • یاور (فیلم)
  • یاور همدانی شاعر و پژوهشگر