یال
گردن زور قدرت قوهگردن گردن

یال ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • یال (جماعت)
  • یال (شهر)
  • یال (کوه)
  • در گراف (ریاضی)، از اجزای اصلی گراف که گره‌ها را به هم متصل می‌کند