یافتن
پیدا کردن جستن کشف درک کردن فهمیدن ≠ گم کردنپیدا کردن جستن کشف پیدا کردن
متضاد : گم کردنپیدا کردن