یاغیگری
تجاسر تمرد سرکشی طغیان عصیان گردنکشی نافرمانی ≠ اطاعت تجاسر فرمانبری تجاسر تمرد سرکشی طغیان عصیان گردنکشی نافرمانی ≠ اطاعت
متضاد : اطاعت