یاغی
سرکش شورشی طغیانگر عصیانگر گردنکش متجاسر متمرد سرکش نافرمان ≠ رام مطیع سرکش شورشی طغیانگر عصیانگر گردنکش متجاسر

یاغی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • یاغی (فیلم ۱۳۳۱)
  • یاغی (فیلم ۱۳۷۶)
  • یاغی (فیلم ۱۹۴۳)
  • یاغی (فیلم ۲۰۰۷)
متضاد : رام