یاسر
چپ یسار قمار میسر قمارباز مقمر چپ یسیر چپ یسار