یاری‌جویی
استعانت استمداد کمک‌خواهی کمک‌طلبی مددخواهی استعانت استمداد استعانت کمک‌خواهی کمک‌طلبی مددخواهی