یاری
اعانت امداد حمایت خلط دستگیری رفاقت عون اعانت غوث کمک مدد مساعدت مظاهرت معاضدت معاونت هم‌دستی
  • از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.