ابدابداع
ابتکار اختراع انشا ایجاد خلق خلقت نوآوری ابتکار نوپردازی ≠ اقتباس ابتکار اختراع انشا ایجاد خلق خلقت نوآوری
متضاد : اقتباس