ابد
ازلی دایم قدیم همیشه ≠ ازل ازلی دایم قدیم ازلی همیشه ≠ ازل
متضاد : ازل