ابتلاء
گرفتاری مصیبت دچار گرفتار آزمایش آزمون امتحان گرفتاری گرفتاری مصیبت