ابتذال
بی‌ارزشی بی‌قدری پستی پیش‌پاافتادگی بی‌ارزشی بی‌قدری پستی بی‌ارزشی پیش‌پاافتادگی