ابتدایی
آغازین اولی بدوی مقدماتی نخستین ≠ انتهایی آغازین اولی آغازین بدوی مقدماتی نخستین ≠ انتهایی
متضاد : انتهایی