ابو، باب، بابا، پدر، والد ≠ ابن، ام ابو، باب، بابا، پدر، والد ≠ ابن، ام
امتناع، انکار، حاشا احتراز، خودداری سرپیچی، سرکشی، نافرمانی تکبر، نخوت امتناع، انکار، حاشا
پرستو، چلچله پرستو، چلچله
جایز شمردن، جواز، حلال کردن، روایی، مباح دانستن ≠ تحریم جایز شمردن، جواز، حلال کردن، روایی، مباح دانستن ≠ تحریم
اراجیف، اکاذیب، بیهوده‌ها، ترهات، مزخرفات، موهومات اراجیف، اکاذیب، بیهوده‌ها، ترهات، مزخرفات، موهومات
آغاز، اوان، اوایل، اول، بدو، شروع، عنفوان، مطلع، نخست ≠ انتها آغاز، اوان، اوایل، اول، بدو، شروع، عنفوان، مطلع، نخست ≠ انتها
آغازین، اولی، بدوی، مقدماتی، نخستین ≠ انتهایی آغازین، اولی، بدوی، مقدماتی، نخستین ≠ انتهایی
بی‌ارزشی، بی‌قدری، پستی، پیش‌پاافتادگی بی‌ارزشی، بی‌قدری، پستی، پیش‌پاافتادگی
بلاعقب، بلاعقبه، بی‌اولاد، مقطوع‌النسل ناتمام، ناقص دم‌بریده بلاعقب، بلاعقبه، بی‌اولاد، مقطوع‌النسل
ابداع، اختراع، بدعت، نوآوری ذوق، قریحه پگاه‌خیزی، سحرخیزی ابداع، اختراع، بدعت، نوآوری
ابداعی، بدیع، تازه، نو ابداعی، بدیع، تازه، نو
گرفتاری، مصیبت دچار، گرفتار آزمایش، آزمون، امتحان گرفتاری، مصیبت
خوشحالی، خوشی، سرور، شادمانی، شادی، فرح، مسرت خوشحالی، خوشی، سرور، شادمانی، شادی، فرح، مسرت
بیع، خرید، سودا، شراء، فروش، معامله بیع، خرید، سودا، شراء، فروش، معامله
ازلی، دایم، قدیم، همیشه ≠ ازل ازلی، دایم، قدیم، همیشه ≠ ازل
ابتکار، اختراع، انشا، ایجاد، خلق، خلقت، نوآوری، نوپردازی ≠ اقتباس ابتکار، اختراع، انشا، ایجاد، خلق، خلقت، نوآوری، نوپردازی ≠ اقتباس
ابتکاری، اختراعی ابتکاری، اختراعی
ابرار، اخیار، اوتاد، اولیاء‌الله، صلحا ابرار، اخیار، اوتاد، اولیاء‌الله، صلحا
ازلی، باقی، پایا، پاینده، جاودانه، جاویدان، دایمی، سرمد، فناناپذیر، همیشگی ازلی، باقی، پایا، پاینده، جاودانه، جاویدان، دایمی، سرمد، فناناپذیر، همیشگی
بقا، جاودانگی، خلود، دوام، دیرندگی، سرمدیت، همیشگی ≠ ازلیت بقا، جاودانگی، خلود، دوام، دیرندگی، سرمدیت، همیشگی ≠ ازلیت