واژه های موجود در این وب گاه از دانش نامه های زیر گرد آوردی شده است.

فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی - نسخۀ رقومی
[فرج‌الله خداپرستی. (۱۳۷۶). فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی .شیراز: دانشنامۀ فارس.]
- - -
کلیۀ حقوق این اثر متعلق به دبیرخانۀ شورای عالی اطلاع‌رسانی است.
All Rights Reserved. I.R. Iran Supreme Council of Information and Communication Technology (SCICT)